Általános szerződési feltételek

 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

 

Általános Szerződési Feltételek

 

A Skifun World Kft által szervezett valamennyi utazásra érvényes

(Skifun World Kft, cím: 1026 Budapest, Kelemen L.u.2. 9. ép. ¼, eng. szám: U- 001297, adószám: 23407855-2-4, tel.: 06-1-780-5686, fax.: 06-1-700-4607, web: www.siberlet.com, e-mail: info@siberlet.com)

 

A  Skifun World Kft. (továbbiakban: Skifun World) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416.§-a, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: R) rendelkezései, a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), és az egyedi utazási szerződésben, megrendelésben, visszaigazolásban, bármely átadott, vagy on-line közölt katalógusban, tájékoztatóban foglaltak az irányadók. A Skifun World weboldalán található információk, a lefoglalt szolgáltatások leírása, az on-line megrendelés tartalma, valamint a jelen ÁSZF, minden, az egyedi szerződéskötés során átadott, vagy on-line visszaigazolt információ az utazási szerződés tartalmát képezik.

 

 

 

I. A szerződés létrejötte, módosítása

1.  Az utazási szerződés a kiválasztott szolgáltatás megrendelésével jön létre, az Utas a részvételi díj előlegét, vagy a teljes részvételi díjat a Skifun World részére befizette, a Skifun World a szerződés egy példányát az Utas részére elküldi, a megrendelt utat a saját nyilvántartásába vette.

Amennyiben a Skifun World helyhiány miatt, vagy más okból csak feltételesen fogadja el a jelentkezést, illetve az utas csak feltételesen (előleg befizetése nélkül) jelentkezik, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Iroda az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Ezen értesítésig az Utas jelentkezését bármikor visszamondhatja, az Iroda a befizetett előleget pedig – költségeinek levonásával – visszafizeti.

Ha az Utas (megbízó) nem személyesen jár el, akkor erre az ő megbízottja is jogosult, ez esetben is az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává az Utas (megbízó) válik. A megbízott köteles minden az utazási szerződéssel kapcsolatos, birtokába jutott okiratot, információt haladéktalanul átadni a megbízónak. Ha az eljáró személy nem csatol meghatalmazást, ez esetben a Skifun World nem köteles vizsgálni, hogy a megbízott jogszerűen képviseli-e az Utast.  Amennyiben a Skifun World-öt ill. érdekkörét kár éri, mely a megbízás nélküli ügyvitelből származik, az eljáró személy is teljes anyagi felelősséggel tartozik a felmerült kár és költségek miatt.

 

2. A Skifun World weboldala és a megrendelés visszaigazolása tartalmazza az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, annak kategóriáját, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díjat, valamint egyéb feltételeket és fontos információkat. Amennyiben a szerződött adatokban változás következik be, a Skifun World haladéktalanul értesíti az Utast.

 

3. A Skifun World szolgáltatási kategórián belül fenntartja a szerződésben foglalt szolgáltatások: szállás, étkezés, közlekedés, programok, árak módosításának, megváltoztatásának a jogát. A Skifun World az Utassal haladéktalanul írásban közli a változtatást és annak okát. Amennyiben az Utas a változtatást 3 napon belül, illetve a helyszínen, haladéktalanul írásban nem kifogásolja, a Skifun World a szerződés módosítását az Utas részéről elfogadottnak tekinti.  A Skifun World kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatás(ok)at, részszolgáltatás(ok)at (a továbbiakban: szolgáltatások) köteles személyesen, vagy

közreműködők  útján teljesíteni, a honlapon közzétett, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található leírás tartalmának megfelelően. A Skifun World az utazáson való részvételre jogosító és ahhoz kapcsolódó irato(ka)t, ide értve az utazási iroda közreműködésével megkötött biztosítás(ok) igénybevételére jogosító bizonylatot (a továbbiakban: úti dokumentumokat) a teljes részvételi díj kiegyenlítését követően köteles az Utasnak átadni.

 Skifun World az úti dokumentumokat – eltérő megállapodás hiányában – az indulás

előtt egy héttel elektronikus úton,  az Utas által megadott E-mail címre küldi el az Utas részére. Az úti okmányok határidőben történő megérkezésének elmaradását az utas haladéktalanul köteles a Skifun World-nek bejelenteni. Az utazási okmányok határidőn túli megérkezése nem jogosítja fel az utast az utazás lemondására, illetve a részvételi díj visszakövetelésére.

 

II. Részvételi díj

1. A részvételi díj az adott út meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások (szállás, ellátás, utazás, síbérlet stb.) díját, az Iroda eljárási díját, illetőleg szervezési költségeit, valamint az általános forgalmi adót foglalja magában, amennyiben a szerződő megfelel a 2007 évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló XV. fejezetének 206-os §-a szerinti utas fogalmának. Az előleg befizetésekor az iroda, ha az ügyfél másképpen nem nyilatkozik, az előzőekben említett áfa törvényben meghatározott utasként fogja minősíteni. Az ügyfélnek a szerződés megkötésével egy időben nyilatkoznia kell, ha nem végső felhasználóként (azaz nem utasként)   veszi igénybe a szolgáltatást. Egyes utaknál a helyszínen az utasnak további költségeket kell fizetnie (pl. üdülőhelyi díj, végtakarítás, áramfogyasztás, kaució stb.). Az iroda az erre vonatkozó információkat az utazási szerződésben vagy annak mellékleteiben és weboldalán közzéteszi.

2. A Skifun World a részvételi díjat legkésőbb a tervezett indulást megelőző 20. napon szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket) változása, az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, továbbá a külföldi szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt megemelheti. Az árváltozásról az Utast a Skifun World írásban értesíti. Az Euro-s árak a külföldi szállító áremelése miatt emelkedhetnek.

Az általános kalkulációs elveket, az ezzel kapcsolatos kedvezményeket, határidőket a(z online) katalógus, illetve az egyes utazásokra vonatkozó tájékoztatók tartalmazzák. Amennyiben a Skifun World a részvételi díjat 8%-ot meghaladó mértékben megváltoztatja, az Utas az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül a szerződéstől elállhat, melyet írásban kell jeleznie a Skifun World felé. Ebben az esetben a Skifun World visszatéríti a teljes befizetett összeget.

 

3. Az Utasnak a jelentkezéskor meg kell fizetnie a Skifun World által közzétett részvételi díj előlegét, mely a mindenkori részvételi díj, 40%-a, amennyiben a Skifun World előzetesen más feltételeket nem határoz meg. Amennyiben a fizetendő előleg összege a szállítói szerződés miatt ettől eltér, ebben az esetben a szállásajánlat "hasznos információk" részében jelöltük azt. A hátralékot, ill. a teljes részvételi díjat az Utasnak külön felszólítás nélkül legkésőbb 35 nappal az indulás előtt kell befizetnie. Ennek elmaradása esetén az Utazási Szerződés megszűnik, és bánatpénz kerül felszámításra a IV/3. pont szerint. 

 

4. Ha az Utas az utazás során a Skifun World programjában nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe, köteles annak árát a helyszínen a megadott pénznemben befizetni. Ezekért a szolgáltatásokért (étkezés, közlekedés, programok, egyéb) a Skifun World felelősséget nem vállal. Esetleges további, helyben fizetendő költségekről (üdülőhelyi díj, kaució, stb.) a Skifun World előzetesen

tájékoztatja az Utast.

 

III. Hibás teljesítés, felelősség, kifogás, panasz

1. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas tartozik felelősséggel.

 

2. A Skifun World akkor is felel szolgáltatásai teljesítéséért, ha közreműködőket vesz igénybe a teljesítéshez. A szerződésszegéssel okozott kárt köteles megtéríteni, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a megfelelő teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az általában elvárható.

 

3. Ha a Skifun World a szolgáltatást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, az Utassal történt megállapodás alapján köteles a díjat arányosan leszállítani, vagy az Utast más módon kártalanítani.

 

4. Amennyiben az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Skifun World kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy, - vis maior esete következett be, a Skifun World köteles az Utasnak segítséget nyújtani.  A segítségnyújtás során felmerült költségeket az Utas köteles megtéríteni. Hibás teljesítés esetén az Utas érvényesítheti szavatossági igényét. Az Utas szavatossági igénye elsősorban a kijavítás iránti igény, melyet a Skifun World úgy teljesít, hogy az Utas által közölt hibát az Utas egyetértésével kijavítják, vagy a Skifun World a hibás szolgáltatás helyett azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt az Utasnak. Ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, vagy ha az utazását a tervezettnél korábban megszakítja, a Skifun World nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani, ill. visszatéríteni. Az utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI. 28.) Korm. Rendeletben foglaltak az irányadók.

 

5. Az Utas bármely szolgáltatással kapcsolatos kifogásait haladéktalanul köteles a helyszíni szolgáltatónak és az utaskísérőnek bejelenteni, arról jegyzőkönyvet  felvetetni Az Utas a felelős a késedelmes közlésből eredő kárért. A jegyzőkönyvre rá kell vezetni, hogy a panasz, kifogás érdemi elbírálása a szolgáltató felelős vezetője részéről megtörtént-e, a kifogás jogosságát elismerték-e, vagy elutasították, tettek-e a helyszíni orvoslásra bármilyen intézkedést, az Utas az intézkedést elfogadta-e, vagy kifogását egészben, vagy részben fenntartja? Amennyiben van helyi idegenvezető, az ő személyesen tett intézkedéseit, és azok eredményét is köteles a jegyzőkönyvben az Utas rögzíteni, ill. rögzíttetni.

6. Amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta, és nincs idegenvezető, az Utas azt az utazási irodát, vagy szolgáltatót köteles haladéktalanul tájékoztatni és intézkedését kérni, amelyet a Skifun World az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt.

 

7. Amennyiben a helyszíni kifogás, az Utas számára

elfogadhatóan nem kerülne elintézésre az Utas köteles a Skifun World Kft-t a 00-36-20-886-2578-as telefonszámon haladéktalanul értesíteni és intézkedést kérni. A segélytelefon használata nem pótolja a jegyzőkönyv kötelező felvételét.

 

8. Az Utas a helyszínen nem orvosolt, illetve fenntartott kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 10 napon belül köteles a közvetítő ügynökség, illetve a Skifun World tudomására hozni, és bejelentéséhez csatolni a jegyzőkönyvet és a történtekkel kapcsolatos dokumentumokat. A Skifun World köteles a bejelentést a  beérkezés napjától számított 30 napon belül kivizsgálni, és írásban válaszolni.

Amennyiben az Utas az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti. A Skifun World nem vállal felelősséget a közlekedési eszközökön, szálláshelyeken, programok helyszínein elhagyott tárgyakért. Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel.

 

 

 

IV. A szerződés megszűnése és jogi következményei

(lemondási feltételek)

1. A Skifun World legkésőbb az utazás tervezett megkezdése előtt 20 nappal, írásban tett nyilatkozattal elállhat az Utazási Szerződéstől a befizetett teljes összeg visszatérítése mellett, ha: - az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső (emberi életet, egészséget, vagyonbiztonságot, stb. veszélyeztető, un. Vis maior) körülmény áll elő, amely az utazás lebonyolítását lehetetlenné teszi, vagy - a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb utaslétszámot nem éri el.

 

2. Az Utas a fenti esetekben az eredetivel legalább azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra is igényt tarthat, ha ennek biztosítására lehetősége van a Skifun World-nek. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Skifun World köteles megtéríteni az Utasnak a díjkülönbözetet. Ha a Skifun World megfelelő helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást az Utas nem fogadja el, az Utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését, illetve a díj után a R 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján igényt tarthat meghatározott mértékű kamat (mindenkori jegybanki alapkamat) megfizetésére.

 

3. Amennyiben az Utas saját érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, a R 8. § (8) bekezdése alapján köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a következő:

az utazás kezdőnapját megelőző:

- 60 - 35. nap között a részvételi díj 10%-a,

- 34 -25. nap között a részvételi díj 40%-a,

- 24 - 10. nap között a részvételi díj 70%-a,

- 10 napon belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj 100%-a. Az Utas kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Skifun World a bánatpénzt a befizetett előlegből, illetve részvételi díjból levonja.

A részvételi díjhoz – amennyiben előzetesen megrendelésre és kifizetésre kerültek – a felárak díjai is (pl. utazás, síbérlet) hozzászámítandók.

 

 

4. Ha az Utas azért áll el a szerződéstől, mert a Skifun World az Utazási Szerződésben foglaltakat, a meghirdetett programokat kívánja lényegesen módosítani, az Utast a III/3. pontban meghatározott jogosítványok illetik meg.

 

5. Ha az Utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabály megsértése miatt kizárják az utazásból, vagy más okból önmagát zárja ki, vagy ha bármely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a részvételi díj arányos részének – beleértve a Skifun World

szervezési díját is - visszatérítését nem követelheti.

 

 

V. Útlevél, vízum, engedményezés, biztosítás

1. Az Utas köteles érvényes útleveléről, vízumról gondoskodni, a mindenkori útlevél, vám, vízum, stb. szabályokat betartani. Ezek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő felelősség, költségek és károk az Utast terhelik. Az útvonalról, a cél és tranzit

országokról való tájékozódásért és az ennek elmulasztásából származó esetleges kötelezettségekért az Utas felelős.

 

2. Az Utas jogosult az Utazási Szerződésben rögzített utazásra szóló részvétel jogát, a Skifun World tudomásul vétele mellett olyan harmadik személyre átruházni, aki megfelel az Utazási Szerződésben foglaltaknak, aláírásával elfogadja azt, és megfizeti az esetlegesen felmerülő többletköltségeket.

 

3. A részvételi díj nem tartalmazza a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, valamint az útlemondási biztosítást, melyek a Skifun World-nél az aktuális biztosítási

ajánlatok alapján megköthetők. A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás (BBP) díja a részvételi díjon felül fizetendő. Baleset, betegség, illetve egyéb kár esetén az Utas vállalja az abból eredő költségek helyszíni kifizetését, erre a Skifun World vagy képviselője nem kötelezhető. Az Utasok kárigényüket a biztosító felé kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kórház, rendőrség, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód. Útlemondási biztosítás kizárólag az előleg befizetésével egyidejűleg köthető. A biztosítás kötése nem kötelező, ez az utas felelőssége. A Skifun World semmilyen körülmények között nem kötelezhető a megkötés elmulasztásából eredő kár megtérítésére.

 

 

 

VI. Szállodák, szálláshelyek

1. A Skifun World a szerződésben biztosított szállodák, szálláshelyek típusát, főbb jellemzőinek meghatározását a fogadó ország szabályainak megfelelő besorolását, komfort fokozatát a weboldalán, illetve az egyedi utazási szerződésben (megrendelés – visszaigazolás) írásban közli. A szálláshely kategória megjelölése minden esetben a helyi besorolási előírásoknak megfelelő, és nem feltétlenül egyezik meg a magyarországi osztályba sorolási szabályokkal. Részletesebb tájékoztatást a Fontos tudnivalók, és az egyes szálláshelyek leírása tartalmaz.

 

2. A szálláshelyeket (szobabelsők, egyéb részletek) és környezetüket tájékoztató képanyag, mely a Skifun World weblapján megjelenik, tájékoztató, informatív jellegűek. A közzétett képek alapján mindenben megegyező, tökéletesen azonos szállodai szoba nem garantált és nem követelhető az Utas részéről.

 

3. A Skifun World az általánostól eltérő szállodai elhelyezést (egyágyas, tengerre néző, különleges felszereltségű szoba stb.) csak akkor garantálja, ha azt az Utas

előzetes megrendelése alapján –a felár megfizetése mellett írásban

visszaigazolta.

 

4. A Skifun World fenntartja a szálloda, szálláshely azonos áron és kategórián belüli

változtatásának, cseréjének jogát.

 

VII. Felelősségbiztosítás, kizárólagos illetékesség

1. A Skifun World a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan a

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepével áll szerződésben (1143 Budapest, Stefánia út 51., tel.:06-1-460-1444) . Amennyiben a Skifun World nem tenne eleget elutaztatási, hazaszállítási, illetve díj visszafizetési kötelezettségének, az Utas közvetlenül is fordulhat a biztosító társasághoz.

 

2. A Skifun World által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdésekben a Felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában minden perben alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Az általános szerződési feltételek a kibocsátás napjától visszavonásig érvényesek, az érvényességi időn belül kötött utazási szerződések részévé válnak.

 

3. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a értelmében a Skifun World tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás 1026 Budapest, Kelemen.L.u.2. szám alatti székhelye, melynek levelezési címe: 1026 Budapest, Kelemen. L.u.2.. Az esetleges panaszok csak postai úton, ill. elektronikus levélben (info@siberlet.com) nyújthatók be! A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szerint az utas, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a Skifun World-nél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A Skifun World székhelye szerint illetékes Békéltető Testület címe: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.  A békéltető testületi eljárás szabályait az 1997. évi CLV. törvény 18-38§-ai

tartalmazzák.
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető, a központi szerv levelezési címe: 1088 Budapest, József krt. 6, a Regionális Felügyelőségek elérhetősége és az egyéb információk megtalálhatók a www.nfh.hu web-oldalon.

 

VIII. Egyéb

 

1. A Skifun World az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosíthatók.

 

2. A Skifun World által meghirdetett különböző kedvezmények nem vonhatóak össze.

 

3.A Skifun World fenntartja a weboldal tartalmának változásának jogát.

 

 

 

 

 

Kelt: ………………………………………………..

 

 

……………………………

Megrendelő