Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

1. Adatkezelő:

 

Skifun World Kft.

Székhely: 1026 Bp. Kelemen László utca 2. 9.ép 1.em/4

Telefonszám: 06 20 886 2578

E-mail: info@siberlet.com

 

 

2.  Kezelt adatok köre

 

A kezelt adatok köre:

 

A Skifun World Kft. által bonyolított foglalásokkal érintett személyek (beleértve az ajánlatkérő, illetve megrendelő személyt is) neve, születési dátuma, valamint az ajánlatkérő, illetve megrendelő email címe, telefonszáma, lakcíme.

 

 

3.  Adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés célja: A Skifun World Kft. a weboldal látogatói, illetve az ajánlatkérők/ megrendelők (továbbiakban együtt: Ügyfelek) részéről a weboldalon, illetve e-mailben vagy telefonon megadott adatokat utazásközvetítési (elsősorban síbérlet, és/vagy szállás értékesítési) szolgáltatások nyújtása, a megrendelések teljesítése, és az azokhoz kapcsolódó esetleges jogi igények teljesítése, megoldása céljából kezeli. Az Ügyfelek email címét hozzájárulásuk esetén a Skifun World Kft. hírlevél küldés céljára is kezeli.  

 

 

4. Az adatkezelés jogalapja, adatkezelés időtartama

 

A 2. pontban megjelölt adatok kezelése a megrendelők által kért ajánlat megtételéhez, illetve a velük létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk 1) bek. b) pontjának megfelelően.

 

A hírlevelek küldése során használt email címek kezelése az érintett hozzájárulása alapján történik a GDPR 6. cikk 1) bek. a) pontjának megfelelően.

 

 

5. Címzettek (illetve címzettek kategóriái), harmadik országba történő adattovábbítás

 

Az Ügyfelek adatai szolgáltatás megrendelése esetén, a szerződés teljesítésében részt vevő partnerek (síbérlet értékesítő, szállás, biztosító) részére kerülhetnek továbbításra a szerződés teljesítése céljából. Az Ügyfelek adatai alapvetően belföldön, illetve az EU területén lévő országokba kerülhetnek továbbításra.


 

 

6. Jogok, jogorvoslat

 

a) Ön bármikor jogosult arra, hogy a Skifun World Kft-től kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a jogszabályok által biztosított esetekben azok törlését.

 

A Skifun World Kft. felhívja az Ön figyelmét azonban arra, hogy az adatvédelmi jogszabályok bizonyos esetekben előírják, illetve lehetővé teszik az adatoknak a Skifun World Kft. általi további kezelését az adatkezelés törlésére vonatkozó kérelem esetén is.

 

b) Kezelt adatok korlátozása: Ön jogosult arra, hogy a Skifun World Kft az Ön kérésére korlátozza személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

(i) Ön vitatja a személyes adatai pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Skifun World Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

 

(ii) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

(iii) a Skifun World Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

(iv) Ön a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Skifun World Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

 

c) Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Skifun World Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt akadályozná a Skifun World Kft.

 

d) Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor, hátrányos következmények nélkül visszavonja az alábbi elérhetőségek bármelyikén: info@siberlet.com;  06 20 886 2578

 

A Skifun World Kft. felhívja azonban az Ön figyelmét arra, hogy bizonyos esetekben a jogszabály előírja, illetve lehetővé teszi, hogy a Skifun World Kft. a visszavonás ellenére tovább kezelje az Ön személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti továbbá a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

e) Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) előtt panasszal élhet, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint bírósághoz fordulhat.